ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на ресурсите на бизнес организацията

Обем: 25 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
I.Теоретичен обзор на моделите за анализ на ресурсите на бизнес организацията
1.Методика на Бостънската консултантска група
2.Сравнителни анализи на ресурсите на бизнес организацията. Бенчмаркинг
3.Верига на стойността на Майкъл Портър
4.Вътрешна и външна среда на организацията. SWOT анализ
4.1.Вътрешна среда
4.2.Външна среда
4.3.SWOT анализ
5.Формиране на стратегия
II.Анализ на ресурсите на “Преслав 2001” ЕООД
1.Представяне на фирмата
2.Анализ на средата
2.1.Анализ на външната среда
2.2.Вътрешен анализ на “Преслав” ЕООД
2.3.Анализ на бизнес портфейла на “Преслав” ЕООД чрез матрицата на Бостънската консултантска група
3.Сравнителен конкурентен анализ. Бенчмаркинг
4.Анализ на веригата на добавената стойност посредством модела на Портър
5.Анализ на силните и слабите страни на равнище бизнес единица
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 40.00 лв.