ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Аутсорсинг в системата на маркетинга /Кремена Василева/ (2013 г.)

Аутсорсинг в системата на маркетинга

Кремена Василева

Днес пред много български компании, работещи в различни бизнес отрасли, стои необходимостта от сериозно разширяване на маркетинговите им активности. Въпросът се състои в това, как да направят различими своите продукти и търговски марки на общия фон от разнообразни маркетингови ходове на конкурентите. Търсенето на решения за огромното количество маркетингови задачи и следене качеството на тяхното изпълнение е много сложно. Първоначално, ръководителите на компаниите се стараят активно да участват във всички маркетингови инициативи, но рано или късно възниква въпроса: накъде и как да се развиват. Те нямат достатъчно ресурси и знания. Възникват две алтернативи: в компанията се създава и развива отдел маркетинг или се ползват услугите на съответните специалисти в областта.

В буквален смисъл аутсорсинг (от англ. Outsourcing) означава използване на външни източници”. На езика на бизнеса аутсорсинга може да се определи като делегиране на определени функции на организации, специализирани в определени видове дейности. Компанията може да поръча на външна организация да изпълни отделни маркетингови функции, а именно: планиране на маркетинговите дейности, провеждане на изследвания, PR, или координиране на маркетинговите дейности по изпълнение на дадена стратегия.

Плюсове и минуси на маркетинговия аутсорсинг

Всеки от описаните подходи – създаване на собствена маркетингова структура или привличане на организация има своите предимства и недостатъци. Вземането на решение се определя въз основа на много фактори.

Какви преимущества дава създадения маркетингов отдел: на първо място това е възможността за пълен контрол от страна на ръководителя, който има възможността да планира дейностите определени за отдела, и това ще съответства на неговата представа за изграждане и управление на работата. Предимство е това, че цялата необходима в процеса на маркетинговите активности информация остава вътре в компанията. Ръководителят не изпитва опасение по повод на това, че трябва да предостави на аутсорсинговата организация конфиденциалната информация, която навярно не бива да излиза извън пределите на компанията.

В този подход има и минуси, свързани със съществени инвестиции. Действително, за създаването на собствен маркетингов отдел са необходими значителни инвестиции: необходимо е да се назначат на щат квалифицирани специалисти, да им се обезпечи работна среда, офисна техника, заплата, включително и разходи за обучение на новите сътрудници.  Ръководството е длъжно да отдели значителна част от своето време за координация работата на отдел маркетинг, да изразходи много усилия за разработването и реализацията на маркетинговите програми. При това трябва да се знае, че да се определят с точност разходите, необходими за реализацията на маркетинговите програми с вътрешни ресурси е много сложно, в същото време аутсорсинговата организация съгласно сключения договор с компанията определя фиксирана сума за определен срок и качество при реализация на проекта.

В качеството на алтернатива на това решение може да се привлече външен ресурс – маркетингов аутсорсинг. Какви преимущества дава този подход за решаване на проблема, свързан с разширяване на маркетинговите дейности? Първото и най-главно – с предаването на функциите на маркетинговото подразделение на външна организация, компанията може да концентрира своите усилия в основните дейности, които повишават ефективността на бизнеса.

Следващо предимство е безценния опит в работата на аутсорсинговата организация с различни компании, постоянното самоусъвършенстване, използваните нови и изпитани маркетингови инструменти,  широките познания на съответния пазар.

Проблеми при избора

И все пак, кой е най-добрия и ефективен подход? Еднозначен отговор не съществува, всичко зависи от конкретната организация. Стратегията на пълен аутсорсинг, предполагаща делегиране на всички маркетингови функции или повечето от тях, е приемлива за всички неголеми компании и представителства, а също и холдинги с неголеми управляващи компании. За такива организации ограничеността или пълното отсъствие на човешки ресурси, необходими за осъществяване на маркетинговите функции, могат да бъдат свързани с кадровата политика или желанието на ръководството да се съсредоточи върху продажбите и логистиката. Такъв подход е подходящ за компании в период на реорганизация или при наличието на краткосрочни, но обемни проекти, за реализацията на които не съществуват съответните специалисти във фирмата.

По-големите компании и представителства, предпочитат комбинирания подход: те имат или маркетингов мениджър, задачата на който се явява координацията на маркетинговите дейности или отдел маркетинг, който отговаря за реализацията на задачите, а на привлечената структура делегира отделни функции и провеждане на широкомащабни акции.

Въобще до аутсорсинг услуги не прибягват бизнеси, които се развиват на основата на преките продажби и използваните маркетингови инструменти са много специфични и ограничени. Или това е просто въпрос на време за компанията: да осъзнае недостатъчно ефективната си маркетингова политика.

Как да направим аутсорсинга ефективен?

Стратегията на аутсорсинга предполага дългосрочно сътрудничество между двете организации, основано на принципа на партньорството. Стратегията на маркетинга се разработва от аутсорсинга съвместно с ръководството на компанията за дългосрочен период и се коригира в съответствие с възникващи нови задачи. Необходимо е установяване на тесни отношения между двете страни, тъй като честата смяна на аутсорсера не е от полза за бизнеса на компанията.

В първият етап от сътрудничеството важен елемент е правилното определяне на задачите. Колкото повече бъдещата аутсорсингова организация знае за компанията – клиент, относно нейните цели и проблеми, толкова повече ефективни решения ще бъдат предложени. Ясното определяне на задачите е гаранция за отстраняване на неудовлетвореност на някоя от страните. Всичко, което е договорено, трябва да бъде записано, с което се защитават участниците от последващи недоразумения.

Едно от условията за успешна работа на аутсорсинговата организация се явява регулярния обмен на информация с компанията-клиент и съвместното обсъждане между тях на възникващите проблеми. Аутсорсинговата фирма е длъжна да вземе непосредствено участие в изработката на маркетингови решения, а компанията-клиент е длъжна да препоръча такава структура, в която е налице разделение на отговорности, а не изпълнение на отделни поръчки. Не по-малко важно е разработването на удобна за компанията-клиент система за отчетност, позволяваща й да контролира процеса в момента, в който е необходимо.

Важен фактор за аутсорсинга се явява доверието от страна на компанията. Клиент, който желае да получи от работата на аутсорсинговата организация максимум резултат, е длъжен да предостави информацията, необходима за успешната реализация на поставените задачи, дори и тази информация да се явява конфиденциална. Ето защо компанията е необходимо да се убеди предварително, че избраната аутсорсингова организация съблюдава основните принципи на подобен род бизнес. А именно: не работи едновременно с компания, явяваща се пряк конкурент, и е готова да съхрани в тайна информацията, която клиента счита за конфиденциална, в това число и след приключване на проекта.