ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проблеми и перспективи на външната търговия на България със съседните й страни за периода 2007-2011 г.

Обем: 64 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАта ПОЛИТИКА – същност и обхват
1.Същност и особености на външнотърговската политика
2.Механизми и инструменти за въздействие на държавата върху външнотърговската и външноикономическата дейност
2.1.Икономически лостове
2.2.Административни лостове
2.3.Информационно-управленски лостове
2.4.Правни лостове
3.Либерализация на световната търговия
4.Анализ на механизма за държавно регулиране на външноикономическата дейност в България
4.1.Присъединяването на България към СТО
4.2.Приложение на икономическите лостове в България
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СЪСЕДНИТЕ Й СТРАНИ
1.Състояние на договорно-правната база на България със съседните й страни
2.Развитие на търговско-икономическите отношения на България със съседните й страни
2.1.Динамика на износа за периода 2007-2011 г.
2.2.Динамика на вноса за периода 2007-2011 г.
2.3.Търговско салдо
2.4.Структура на износа и вноса
2.5.Инвестиции
3.Отражение на гръцката криза върху икономиката на България
ГЛАВА ТРЕТА. ПЕРСПЕКТИВИ И ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВъншнотърговскаТА политика НА БЪЛГАРИЯ СЪС СЪСЕДНИТЕ Й СТРАНИ
1.Перспективи пред външнотърговската политика на България
2.Развитие на търговските отношения на България със съседните държави
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 250.00 лв.