ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Старопланинския туристически район

Обем: 63 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. Същност и особености на
устойчивото развитие в туризма
1.Същност и основни характеристики на устойчивия туризъм
2.Предпоставки за развитие на устойчив туризъм в България
3.Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България
ГЛАВА ВТОРА. Характеристика на
Старопланинския туристически район
1.Местоположение, граници, обхват
2.Природни и антропогенни туристически ресурси
2.1.Природни туристически ресурси
2.2.Антропогенни туристически ресурси
3.Инфраструктура
3.1.Обща инфраструктура
3.2.Суперструктура
4.Човешки ресурси заети в туристическия сектор
ГЛАВА ТРЕТА. Стратегия за устойчиво развитие на Старопланинския туристически район
1.Ситуационен анализ
1.1.Силни и слаби страни
1.2.Възможности и заплахи
2.Рамка на стратегията
3.Заинтересовани страни
4.Визия за развитието на устойчив туризъм в Старопланинския туристически район
5.Стратегически цели и приоритети
6.План за действие
7.Мониторинг на стратегията и плана за действие
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 240.00 лв.