ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ на маркетинговия микс на фирма „KAI GROUP”

Обем: 72 стр.

Изготвена: 2012 г.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ
Глава ПЪРВА. Същност на маркетинговия микс
1.1.Същност и елементи на маркетинговия микс
1.1.1.Продуктът като елемент на маркетинговия микс
1.1.1.1.Продуктова политика на фирмата
1.1.2.Цената като елемент на маркетинговия микс
1.1.2.1.Ценова политика на фирмата
1.1.3.Дистрибуция
1.1.3.1.Дистрибуционна политика на фирмата
1.1.4.Промоцията като елемент на маркетинговия микс
1.1.4.1.Промоционален микс и промоционална политика на фирмата
1.2.Маркетингова среда на фирмата
1.2.1.Микромаркетингова фирмена среда
1.2.2.Макромаркетингова фирмена среда
ГЛАВА ВТОРА. Анализ на пазарната среда на фирма KAIGroup
2.1.Представяне на фирма KAIGroup
2.1.1.История и развитие
2.1.2.Мисия и цели
2.1.3.Организационно-управленска структура
2.2.Анализ на макро-маркетинговата среда
2.2.1.Икономически фактори
2.2.2.Политически и правни фактори
2.2.3.Социални и културни фактори
2.2.4.Технологични фактори
2.2.5.Природни фактори
2.3.Анализ на микро-маркетинговата среда на фирма KAIGroup
2.3.1.Анализ на отрасъла
2.3.2.Анализ на клиентите
2.3.3.Анализ на доставчиците
2.3.4.Анализ на конкурентите
2.4.SWOT анализ
ГЛАВА ТРЕТА. Анализ на маркетинговия микс на фирма KAIGroup
3.1.Продуктов микс на фирмата
3.2.Ценови микс на фирмата
3.3.Дистрибуционен микс на фирмата
3.4.Промоционален микс на фирмата
3.5.Препоръки за усъвършенстване на маркетинговия микс на фирмата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 250.00 лв.