ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Инвестиционен проект за повишаване конкурентноспособността на фирма “Милмекс” ООД

Обем: 67 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА: ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1. Регионална политика и структурни фондове на ЕС
2. Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 − 2013 г.”
3. Управление на проекти в областта на фирмените иновации
3.1. Същност и значение на управлението на проекти
3.2. Методологии за управление на проекти
3.3. Дейности по разработването на иновационни проекти и източници за финансиране
ГЛАВА ВТОРА: АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ФИРМА “МИЛМЕКС” ООД
1. Представяне на фирма “Милмекс” ООД
2. Ресурси и производствен процес
3. Анализ на пазара
3.1. Анализ на отрасъла
3.2. Анализ на клиентите
3.3. Анализ на конкурентите
4. Анализ на маркетинговия микс
5. SWOT анализ
6. Анализ на инвестиционен проект за повишаване на конкурентноспособността на фирмата
6.1. Обосновка на проекта
6.2. Дейности за изпълнение на проекта
6.3. Методология за изпълнение на проекта
6.4. План за действие за изпълнение на проекта
6.5. Формиране на проектен екип
6.6. Индикатори за измерване изпълнението на проекта
6.7. Анализ на възможните рискове. Възможности за редуциране
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 240.00 лв.