ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Реализация на хотелиерския продукт /на примера на “София Хотел Балкан” АД/

Обем: 200 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА I.Теоретична обосновка на реализацията на хотелиерски продукт
1.Същност и особености на хотелиерския продукт
2.Типология на хотелиерския продукт
3.Организация и управление на хотелиерството
3.1.Организация
3.2.Управление
3.3.Франчайзинг
4.Технологии в хотелиерството
5.Реализация на хотелиерския продукт
6.Конкурентни предимства на хотелиерския продукт
7.Маркетинг в туризма
8.Икономика на хотелиерството
ГЛАВА II.Анализ на реализацията на хотелиерския продукт на “София Хотел Балкан” АД
1.Представяне на “София Хотел Балкан” АД
1.1.Кратка история
1.2.Мисия и цели
2.Основни дейности на “София Хотел Балкан” АД
3.Анализ на пазарната среда
3.1.Анализ на отрасъла
3.2.Основни конкуренти
3.3.Основни клиенти
4.Организация и управление на хотелиерския продукт
4.1.Организационна структура на управление
4.2.Персонал
4.3.Анализ на договора за франчайзинг между “София Хотел Балкан” АД и “Старууд” (“Starwood”)
5.Технологии в “София Хотел Балкан” АД
6.Анализ на маркетинговата политика
7.Анализ на икономическото състояние на “София Хотел Балкан” АД
8.SWOT анализ - анализ на предимствата и недостатъците, възможностите и заплахите
ГЛАВА III.Насоки за усъвършенстване реализацията на хотелиерския продукт
1.Тенденции пред развитието на българския туризъм
2.Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация
3.Проблеми и перспективи в развитието на конферентния туризъм в България
4.Перспективи за развитие на франчайзинга в хотелиерството
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 300.00 лв.