ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Транспортно-спедиторска дейност и насоки за нейното усъвършенстване /по примера на Деспред АД/

Обем: 2011 стр.

Изготвена: 64 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
Глава I. Характеристика на транспортно-спедиторската дейност на фирма
1.Икономическа същност на транспорта
1.1.Икономическа същност на транспорта и особености на различните видове транспорт
1.2.Същност и особености на транспортната фирма. Видове
2.Транспортно-спедиторска дейност
2.1.Характеристика на транспортно-спедиторското обслужване
2.2.Видове транспортно-спедиторски операции
3.Методология за анализ на външната и вътрешната среда на транспортната фирма
3.1.Анализ на външната среда на транспортната фирма
3.2.Анализ на вътрешната среда на транспортната фирма
Глава II. Анализ на транспортно-спедиторската дейност на фирма Деспред АД
1.Представяне на фирма Деспред АД
2.Анализ на транспортно-спедиторската дейност на фирмата
3.Анализ на външната среда
3.1.Международни фактори
3.2.Анализ на макросредата
3.3.Анализ на логистичния отрасъл
3.4.Анализ на конкуренцията
4.Анализ на вътрешната среда
4.1.Мисия и цели на фирмата
4.2.Организационно-управленска структура на фирмата
4.3.Персонал
4.4.Анализ на транспортната услуга на Деспред АД
5.Финансов анализ на фирмата
6.SWOT анализ
Глава III. Насоки за усъвършенстване на транспортно-спедиторската дейност на Деспред АД
1.Подобряване на координацията между отделите
2.Подобряване качеството на обслужване на клиентите
3.Внедряване на управленска информационна система
4.Провеждане на обучение за повишаване квалификацията и преквалификацията на служителите
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 240.00 лв.