ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Проектиране на подсистемната структура на организацията /по примера на община “Студентска”/

Обем: 63 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
I.Теоретични основи на проектирането на системи за управление
1.Организациите като обект на проектиране на системи за управление – същност и характеристики
2.Вътрешна среда на организацията
3.Външна среда на организацията
II.Методически подход при проектиране на системи за управление
1.Същност на методическия подход
2.Същност на проектирането на подсистемната структура на организацията
3.Проектантски дейности при проектиране на подсистемната структура на организацията
III.ПРОЕКТИРАНЕ НА ПОДСИСТЕМНАТА СТРУКТУРА НА ОБЩИНА СТУДЕНТСКА”
1.Общи сведения за община “Студентска”
2.Вход на административната организация
2.1.Човешки ресурси
2.2.Информационни потоци
2.3.Финансиране
3.Изходи на административната организация
3.1.Публични услуги
3.2.Потребителски сегменти
4.Вътрешна среда на административната организация
4.1.Стратегически цели
4.2.Структура на община “Студентска”
4.3.Организация на административното обслужване
5.Външна среда на административната организация
6.SWOT анализ
7.Анализ на подсистемната структура на община “Студентска”
8.Проектиране на система за електронно управление
8.1.Основни цели на системата
8.2.Целеви групи
8.3.Идентифицирани потребности
8.4.Основни дейности по проекта и очаквани резултати
8.5.Методи за изпълнение на дейностите
8.6.Екип за организация и управление на проекта
8.7.Наблюдение на изпълнението на дейностите
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
 


Цена: 220.00 лв.