ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирма “Нет” ЕООД

Обем: 94 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
Глава първа. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТ
I.Литературен обзор
1.Същност на мениджмънта и индустриалния инженеринг
2.Задачи на индустриалния инженеринг
3.Функции на мениджмънта
IIетодически указания за анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирмата
1.Анализ на мениджмънта на фирмата
1.1.Ситуационен подход за анализ на фирмата
1.1.1.Вътрешна среда на организацията
1.1.2.Външна среда на организацията
1.2.Системен подход за анализ на фирмата
1.2.1.Входове на организацията
1.2.2.Изходи на организацията
1.3.SWOT анализ
1.4.Формиране на стратегията
2.Анализ на индустриалния инженеринг на фирмата
2.1.Организация на производствения процес в предприятието
2.1.1.Същност и основни елементи на производствения процес
2.1.2.Тип на производство
2.1.3.Изграждане на производствения процес в пространството и времето
2.1.3.1.Изграждане на производствения процес в пространството
2.1.3.2.Изграждане на производствения процес във времето
2.1.4.Форми на организация на производството
2.2.Методически алгоритъм за анализ на производственото звено
2.2.1.Определяне на производствената програма
2.2.2.Определяне типа на производство
2.2.3.Определяне на производствения капацитет
2.2.4.Определяне на технологичния цикъл
 
Глава ВТОРА. Анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на “Нет” ЕООД
І.Анализ на мениджмънта на фирма “Нет” ЕООД
1.Обща характеристика на фирмата
2.Ситуационен подход за анализ на фирмата
2.1.Вътрешна среда на фирмата
2.1.1.Мисия, цели и основни задачи
2.1.2.Сътрудници
2.1.3.Структура
2.1.4.Технология
2.2.Външна среда на фирмата
2.2.1.Външна среда с косвено въздействие
2.2.1.1.Демографски фактори
2.2.1.2.Социално-икономически фактори
2.2.1.3.Политически фактори
2.2.2.Външна среда с пряко въздействие
2.2.2.1.Доставчици
2.2.2.2.Конкуренти
2.2.2.3.Потребители
3.Системен подход за анализ на фирмата
3.1.Входове на фирмата
3.1.1.Финансови ресурси
3.1.2.Материални ресурси
3.1.3.Технически ресурси
3.1.4.Човешки ресурси
3.1.5.Информационни ресурси
3.2.Изходи на фирмата
3.2.1.Предлагани стоки и услуги
3.2.2.Пазарни сегменти
4.SWOT анализ
IІ.Анализ на инженеринговата дейност на фирма “Нет” ЕООД
1.Анализ на производствената програма и типа на производство
2.Анализ на производствения процес
3.Анализ на производствената структура
4.Анализ на формата на организация на производството
5.Анализ на ресурсното осигуряване
6.Анализ на изграждането на производствения процес в пространството
7.Анализ на функционирането на производствения процес във времето
8.Изисквания за осигуряване на нормални условия и техническа безопасност
9.Технико-икономическа оценка на проекта
 
Глава ТРЕТА. Насоки за усъвършенстване на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирма "Нет" ЕООД
1.Усъвършенстване на мениджмънта на фирмата
1.1.Изготвяне на пазарни проучвания
1.2.Усъвършенстване на продуктовата политика
1.3.Повишаване конкурентноспособността на фирмата
1.4.Обучение
2.Усъвършенстване инженеринга на фирмата
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Използвана литература
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 250.00 лв.