ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Бизнесплан за създаване на нова фирма /изграждане на хотел/

Обем: 67 стр.

Изготвена: 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. Теоретико-методическа част на бизнес планирането
1.Литературен обзор по бизнес планиране
1.1.Същност и функции на бизнес плана
1.2.Видове бизнес план
1.3.Времеви обхват и съставяне на бизнес плана
2.Методика при разработване на бизнес план
2.1.Процес на бизнес планирането
2.2.Въвеждаща страница
2.3.Резюме
2.4.Съдържание
2.5.Представяне на бизнесидеята
2.6.Мисия и цели
2.7.Описание на бизнеса/фирмата
2.8.Продукти и услуги
2.9.Маркетингов анализ
2.10.Маркетингов план
2.11.Операционен (производствен) план
2.12.Информационно осигуряване
2.13.Организация и управление
2.14.Финансов план
2.15.Времеви график за мероприятията и решенията
2.16.Приложения
ГЛАВА ВТОРА. Разработване на бизнес план за създаване на нова фирма
1.Описание на бизнеса
2.Анализ на макросредата
2.1.Политически фактори
2.2.Икономически фактори
2.3.Социални и културни фактори
2.4.Технологични фактори
3.Анализ на туристическия отрасъл
4.Анализ на микросредата
4.1.Пазар и потребители
4.2.Основни конкуренти
4.3.Основни доставчици
5.Маркетингов план
5.1.Продукт
5.2.Ценова политика
5.3.Канали на разпределение
5.4.Реклама и PR
6.Оперативен план
7.Организация и управление
8.SWOT анализ
9.Финансов план
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 


Цена: 250.00 лв.