ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Държавно регулиране на външноикономическата дейност

Обем: 71 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

Увод
Глава I.Същност и механизъм на държавното регулиране на външноикономическата дейност
1.Управленски и правни възгледи по същността на държавното регулиране на външноикономическата дейност
2.Цели, задачи и обект на държавно регулиране
3.Основни функции на регулирането на външноикономическата дейност
4.Механизми и инструменти за въздействие на държавата върху външнотърговската и външноикономическата дейност
4.1.Икономически лостове
4.2.Административни лостове
4.3.Информационно-управленски лостове
4.4.Правни лостове
5.Либерализация на световната търговия
Глава II.Регулиране и национална конкурентноспособност
1.Същност на националната конкурентноспособност
2.Оценка на конкурентноспособността на националната икономика
Глава III.Анализ на механизма за държавно регулиране на външноикономическата дейност в България
1.Приложение на икономическите лостове в България
1.1.Законодателство на ЕС в област Външни отношения
1.1.1.Прилагане на митническата тарифа на ЕС
1.1.2.Привеждане на действащите международни договори в съответствие с правото на ЕС
1.1.3.Прилагане на общата система за преференции на ЕС
1.1.4.Прилагане на инструментите на ЕС за търговска защита
1.1.5.Други изменения в търговския режим
1.2.Присъединяването на България към СТО
1.3.Валутно регулиране
2.Приложение на административните лостове България
3.Конкурентноспособност на България
4.Публично-частно партньорство
5.Насоки за подобряване на държавното регулиране в България
Заключение
Използвана литература


Цена: 280.00 лв.