ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Външнотърговска политика на Гърция и отношенията между България и Гърция

Обем: 72 стр.

Изготвена: 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 

Увод
Глава ПЪРВА. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАта ПОЛИТИКА – същност и обхват
1.Същност и особености на външнотърговската политика
2.Механизми и инструменти за въздействие на държавата върху външнотърговската и външноикономическата дейност
2.1.Икономически лостове
2.2.Административни лостове
2.3.Информационно-управленски лостове
2.4.Правни лостове
3.Обща външнотърговска политика на ЕС
3.1.Изграждане на единен пазар
3.2.Формиране на общата външнотърговска политика на ЕС
3.3.Инструменти на търговската политика и спогодби за внос и износ
Глава Втора. Външноикономически отношения между Гърция и българия през 90-те години
1.Външната политика на Гърция през 90-те години
1.1.Особености на външната политика на Гърция през 90-те години
1.2.Развитие на гръцко-българските отношения през 90-те години
2.Икономиката на Гърция през 90-те години
2.1.Основни тенденции в развитието на икономиката на Гърция през 90-те години
2.2.Външноикономическите отношения между Гърция и България през 90-те години
Глава трета. Външноикономическо и търговско сътрудничество между Гърция и България в началото на XXI век
1.Новите външноикономически измерения на Гърция в началото на XXI век
2.Промените в гръцко-българските отношения в началото на XXI век
3.Външноикономически аспекти на присъединяването на България към ЕС
4.Търговско-икономическо сътрудничество между България и Гърция
4.1.Договорно-правна основа
4.2.Състояние и тенденции в развитието на стокообмена между България и Гърция
4.3.Структура на стокообмена
4.3.1.Структура на българския износ за Гърция
4.3.2.Структура на гръцкия експорт за България
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


Цена: 300.00 лв.