ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Разработване на маркетингов план на Арома АД

Обем: 71 стр.

Изготвена: 2007 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 
УВОД
Глава първа. Теоретико-методическа обосновка на маркетинг планирането
1.1.Литературен обзор на маркетинг планирането
1.1.1.Маркетингът в съвременния бизнес
1.1.2.Същност на маркетинг планирането
1.1.3.Основни проблеми при маркетинг планирането
1.2.Методика при разработването на маркетингов план
1.2.1.Структура на маркетинговия план
1.2.1.1.Резюме
1.2.1.2.Текуща маркетингова ситуация
1.2.1.3.Анализ на възможностите и заплахите
1.2.1.4.Цели и задачи
1.2.1.5.Маркетингова стратегия
 
Глава втора. Разработване на маркетингов план на Арома АД
2.1.Представяне на фирма Арома АД
2.2.Мисияи цели
2.3.Организация, структура и управление
2.4.Анализ на продукта на фирмата
2.5.Анализ на пазара
2.5.1.Анализ на отрасъла
2.5.2.Анализ на клиентите
2.5.3.Анализ на конкурентите
2.5.4.Анализ на дистрибуцията
2.5.5.Анализ на макросредата (рискове)
2.6.Анализ на рекламната политика
2.7.SWOTанализ
2.8.Маркетингови цели и стратегии
2.9.Разработване на маркетингов план и програма за 2007г.
2.10.Матрица на отговорността
2.11.Маркетингов бюджет
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 250.00 лв.