ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Търговска и продажбена стратегия на фирма

Обем: 65 стр.

Изготвена: 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
 
Глава първа. Теоретична обосновка на търговската и продажбена стратегия
1.Стратегиите в дребния бизнес
2.Продаване и маркетингова концепция
3.Същност и управление на продажбения процес
3.1.Същност и етапи на продажбения процес
3.2.Управление на продажбите
3.2.1.Ролята на мениджъра по продажби
3.2.2.Ролята на търговския представител
3.2.3.Прогнозиране на продажбите
3.2.4.Управление на териториите
4.Стратегически анализ на продажбите и търговския екип
4.1.Търговска стратегия и тактика
4.2.Формулиране на продажбената стратегия. Продажбени тактики
4.3.Изграждане на успешен търговски екип. Контрол и оценка
 
Глава втора. Търговска и продажбена стратегия на фирма “Х” ООД
1.Представяне на фирма “Х” ООД
1.1.Предмет на дейност
1.2.Мисия и цели на фирмата
1.3.Организационно-управленска структура
2.Принципи на търговската политика
2.1.Продуктов асортимент
2.2.Клиенти на фирмата
2.3.Конкуренти на фирмата
2.4.Приоритети в търговската политика
3.Управление на продажбите
4.Организация на търговската дейност
4.1.Управление на териториите
4.2.Анализ на продажбите на “Х”
4.3.Управление дейността на дилърите
5.Роля на дилъра
6.Основни положения при работа с клиенти
7.Маркетингови и промоционални програми за стимулиране на продажбите
8.Търговски екип. Наемане, обучение, заплащане
9.Изводи и препоръки
 
Заключение
Използвана литература
Приложение
 
 


Цена: 250.00 лв.