ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Усъвършенстване на продуктовата политика на Парк-хотел "Москва" АД

Обем: 74 стр.

Изготвена: 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
 
Глава първа.Литературен обзор
1.Същност и особености на туристическия продукт
1.1.Същност на туристическия продукт
1.2.Характеристики на туристическия продукт
1.3.Видове туристически продукт
2.Жизнен цикъл на туристическия продукт
2.1.Същност и фази на жизнения цикъл на продукта. Маркетингови стратегии
2.2.Разработване на нов туристически продукт
3.Продуктова политика на туристическото предприятие
 
Глава втора.Методически подход
4.Категоризация на хотелиерското заведение
5.Методически подход за анализ на продуктовата политика на хотел и разработване на предложения за нейното усъвършенстване
 
Глава трета.Анализ на продуктовата политика на ПАРК-ХОТЕЛ МОСКВА
6.Представяне на Парк-хотел “Москва”
6.1.Кратка характеристика на хотела
6.2.Правен статут
6.3.Организационна структура на управление
6.4.Архитектура на Парк-хотел “Москва”
7.Пазарен анализ
7.1.Анализ на туристопотока в България
7.2.Анализ на гостите на Парк-хотел “Москва”
7.3.Анализ на конкуренцията
8.Анализ на настоящият продукт на Парк-хотел “Москва”
8.1.Материални елементи
8.2.Нематериални елементи
9.SWOT анализ
 
Глава четвърта.Предложения за усъвършенстване продуктовата политика на ПАРК-ХОТЕЛ МОСКВА
10.Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация
11.Подобряване качеството на хотелиерската и ресторантьорска база
12.Разширяване на асортимента и подобряване качеството на предлаганите допълнителни услуги
13.Усъвършенстване на другите елементи на маркетинговия микс
13.1.Усъвършенстване на ценовата политика
13.2.Усъвършенстване на комуникационната политика
13.3.Усъвършенстване на дистрибуционната политика
14.Подобряване качеството на обслужване
 
Заключение
Използвана литература
Приложение


Цена: 230.00 лв.