ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Стратегическо управление – същност, цели, стратегии и приложение в кооперативните предприятия

Обем: 67 стр.

Изготвена: 2008 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Увод
Глава първа.Теоретико-методична обосновка на стратегическото управление в кооперацията
1.Същност на стратегическото управление
2.Йерархия на стратегическото управление
3.Основни елементи на стратегическото управление
4.Методичен подход за анализ на стратегическото управление
5.Кооперативно предприятие
 
Глава втора.Анализ на стратегическото управление в кооперация Начала”
1.Представяне на кооперация “Начала”
2.Анализ на външната среда
2.1.Косвени фактори
2.2.Преки фактори
2.2.1.Анализ на конкурентите
2.2.2.Анализ на клиентите
3.Анализ на вътрешната среда
3.1.Мисия и цели
3.2.Организационна структура и управление
4.Анализ на дейността на кооперация “Начала”
5.SWOT анализ
 
Глава трета.Изводи и насоки за подобряване дейността на кооперация Начала”
1.Аргументи за използуване на кредитната кооперация като ефективна форма за микрофинансиране в България
2.Насоки за подобряване дейността на кредитните кооперации
 
Заключение
Използвана литература
Приложение
 


Цена: 250.00 лв.