ВИВ Kонсулт
  Начало    Дипломни работи    Курсови проекти    Казуси    Публикации    Контакти    Вход
Европейски съюз
Информационни технологии
Международни икономически отношения
Международни отношения
Маркетинг
Мениджмънт
Публична администрация
Статистика
Счетоводство
Транспорт
Туризъм
Търговия
Финанси
Финансов анализ
Финансов мениджмънт
Други
Национална сигурност


Анализ, оценка и усъвършенствуване на организационната структура на управление на фирма “Преслав 2001” ЕООД

Обем: 87 стр.

Изготвена: 2003 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРЕДГОВОР
ГЛАВА I. Теоретични основи на организационните структури на управление
1.Същност на организационните структури на управление
2.Принципи, при разработването на ОСУ
3.Същност и видове подходи на организационно-структурното проектиране
3.1.Същност на организационно-структурното проектиране
3.2.Видове подходи на организационно-структурното проектиране
3.3.Култура и организационна структура: размисли върху Минцбърг
4.Основни параметри на организационните структури на управление. Структуро-определящи фактори
4.1.Параметри на организационните структури на управление
4.2.Структуро-определящи фактори
5.Типове организационни структури на управление
5.1.Традиционни организационни структури на управление
5.2.Съвременни организационни структури
ГЛАВА II. Анализ и оценка на организационната структура на управлението във фирма "Преслав 2001"
1.Кратка история на фирмата
1.1.Цели, проектиращи развитието на бизнеса
1.2.Анализ на дейностите на фирмата
1.3.Анализ на решенията
2.Анализ на структурата на персонала
3.Анализ на организационно-управленската структура на “Преслав 2001”
3.1.Изграждане на ОСУ на фирмата
3.2.Характеристика на организационната структура на управление
3.3.Анализ на информационните потоци и връзки в ОСУ
ГЛАВА III. Усъвършенстване на организационната структура на управление във фирма "Преслав 2001"
1.Целеполагането – ключ към интеграцията и успеха на фирмата
2.Подобряване на изградената към фирмата ОСУ
3.Прилагане на метода “управление чрез участие”
4.Акцентиране върху ролята на вътрешнофирмената комуникация
4.1.Приобщаване чрез съучастие в информацията
4.2.Използване на надеждни начини за вътрешен информационен обмен
5.Осигуряване на точна информация чрез внедряване на система за управленски решения
6.Управление на знанието
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


Цена: 230.00 лв.